Habarlar

 • Reýon Stripiň modada haýran galdyryjy täzeden başlamagy

  Reýon Stripiň modada haýran galdyryjy täzeden başlamagy

  Has köne material bolandygyna garamazdan, etrap zolaklary moda dünýäsinde garaşylmadyk ýagdaýda gaýdyp gelýär.Reýon zolaklary zolakly effekt döretmek üçin dürli reňkli süýümleri dokamak arkaly ýasalan etrap matasynyň bir görnüşidir.1940-50-nji ýyllarda meşhur bolupdy, ýöne ýykyldy ...
  Koprak oka
 • 100% Tencel köýnekleri ekologiýa taýdan sarp edijileriň arasynda meşhurlyk gazandy

  100% Tencel köýnekleri ekologiýa taýdan sarp edijileriň arasynda meşhurlyk gazandy

  Soňky ýyllarda sarp edijiler durnukly we ekologiýa taýdan arassa egin-eşik wariantlaryny işjeň gözläp, ekologiýa taýdan arassa modanyň tendensiýasy ösýär.Daşky gurşawy goraýan sarp edijileriň arasynda meşhur bolan bir mata 100% Tencel matasydyr.Diňe bu mata eko -...
  Koprak oka
 • 2023 Intertextile Şanhaý eşik matalary bahar neşiri

  2023-nji ýylda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik we ykdysady ösüş täze tapgyra gadam basdy we dokma we egin-eşik pudagynda täze ýaýbaňlandyryş şahy resmi taýdan ýaňlandy.Bir ýyllap çökündilerden soň, 2023-nji ýylyň 28-nji martyndan 30-njy martyna çenli Şanhaýyň Intertextile eşik fabri ...
  Koprak oka
 • Yarüplük bilen boýalan matanyň klassifikasiýasy we artykmaçlyklary

  Yarüplük bilen boýalan dokma, ýüplügi ýa-da filamentleri boýalandan soň matany dokamak prosesi bolup, ony doly reňkli dokamak we ýarym boýly dokamak ýaly böleklere bölüp bolar.Boýalan ýüplükler bilen dokalan matalar, adatça, iki usula bölünýär: ýüplük bilen boýalan ýüplükler we boýalan ýüplükler.Umuman aýdanyňda, ýüplük bilen boýalan matalar t ...
  Koprak oka
 • Dokma matalary barada esasy bilim

  1. Süýüm barada esasy bilim 1. Süýüm süýümleriniň esasy düşünjesi filamentlere we ştapel süýümlere bölünýär.Tebigy süýümleriň arasynda pagta we ýüň esasy süýümler, ýüpek bolsa süýümdir.Sintetiki süýümler tebigy süýümlere öýkünýändigi üçin filamentlere we ştapel süýümlere hem bölünýär.S ...
  Koprak oka
 • Tencel mata näme?Aýratynlyklary näme?

  Tencel mata näme?Aýratynlyklary näme?

  Tencel adam tarapyndan öndürilen mata, çig mal hökmünde tebigy sellýuloza materialy, sintetiki süýümi dargatmak üçin emeli usullar arkaly çig mal tebigy, tehniki serişdeler emeli, beýleki himiki maddalary doping ýok ...
  Koprak oka
 • Reňk meýilleri | 2023.1 bahar we tomus üçin bäş esasy reňk

  Reňk meýilleri | 2023.1 bahar we tomus üçin bäş esasy reňk

  Abraýly tendensiýany çaklaýyş gullugy WGSN birleşen reňk çözgüdi lideri Koloro, 2023-nji ýylyň ýaz we tomus bäş esasy reňkini bilelikde yglan etdi, şol sanda: Sanly Lavender, Luscious Red, Tranquil Blue, Sundial, Verdigris....
  Koprak oka