Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz zawod , şol bir wagtyň özünde import we eksport hukuklarymyz bar

 

S: Sizden näme satyn alyp bilerin?

J: Ilki bilen, siziňkiden düzülenleri goldaýarys
ikinjiden , esasy görnüşlerimize poplin, oksford, dobbi, seersucker, flanel, denim, zygyr matasy, uzaldylan matalar girýär we kompaniýamyz organiki pagta, BCI, gaýtadan işlenen pagta we ekologiýa taýdan arassa matalary öndürmäge ökde.

 

S: Mata dizaýnlarymy ýa-da nagyşlarymy ýasap bilersiňizmi?

J: Elbetde, nusgaňyzy ýa-da mata üçin täze pikirleriňizi alýarys.

 

S: Gowşurmagyň wagty näçe?

J: Taýýar nusga üçin size 3 günüň içinde iberip bileris.
El işleri we laboratoriýa önümleri üçin 7 günüň içinde iberip bileris.
Nusga almak üçin 15 günüň içinde iberip bileris.
Köpçülik üçin 30 ~ 40 günüň içinde taýýarlap bileris.

 

S: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

J: Aragatnaşyk sahypasynda, kesgitli gepleşikde ýa-da önümleri saýlap bilersiňiz, soňra sahypanyň aşagyndaky habary bize goýup bilersiňiz.

 

S: Nusgalary ibermek üçin köplenç haýsy ekspress ulanýarsyňyz?

J: Adatça DHL, UPS, FedEx, TNT ýa-da SF tarapyndan nusgalary iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-7 gün gerek.

 

S: Önümleriňizi satyn almak isleýärin, ýöne nädip kepillik alyp bilerin?

A1: 20 ýyldan gowrak wagt bäri köp kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Her ýyl matanyň tapylmagyny dowam etdirýäris.
A2: Zawodymyzda ähli önümleriň gowy gitmegine göz ýetirmek üçin ajaýyp hil dolandyryş ulgamy bar.Önümlere ünsi jemleýäris
diňe gowy we her önüm hakda jikme-jik alada ediň.

 

S: Harytlarymyz nädogry bir zat alsa, oňa nähili garamaly?

J: Harytlary alsaňyz we nädogry bir zadyň bardygyny görseňiz, derrew suraty bize iberiň ýa-da bir bölegini zawodymyza iberiň.Analiz ederis we size iň oňat çözgüt bereris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?