Reňk meýilleri | 2023.1 bahar we tomus üçin bäş esasy reňk

Abraýly tendensiýa çaklaýyş gullugy WGSN birleşen reňk çözgüdi lideri Koloro, 2023-nji ýylyň ýaz we tomus bäş esasy reňkini bilelikde yglan etdi, şol sanda: Digital Lavender, Luscious Red, Tranquil Blue, Sundial, Verdigris.

habarlar (2)
01. Sanly lawanta
Reňk kody 134-67-16
WGSN * Coloro * bilen birleşip, 2023-nji ýylda gyrmyzy bazara fiziki we akyl saglygyny we aşa sanly dünýäni alamatlandyrýan reňk hökmünde gaýdyp geljekdigini çaklamak üçin birleşdi.
Lawanda, şübhesiz, açyk gyrmyzy görnüş, şeýle hem owadan reňk, özüne çekiji.

habarlar (3)
02. Huşly gyzyl
Reňk kody 010-46-36
Luscious Red, adaty gyzyl, has görnükli ulanyjy mähri bilen deňeşdirilende, özüne çekiji özüne çekiji gyzyl sarp edijileri özüne çekýär, ulanyjylaryň aralygyny gysgaltmak üçin reňk bilen aragatnaşyk höwesini ýokarlandyrýar.

habarlar (4)
03. Arkaýyn gök
Reňk kody 114-57-24
“Tranquil Blue” rahatlyk we rahatlyk duýgusyny berýär we içerki dizaýnda, awangard makiýaupynda, moda eşiklerinde we başgalarda ulanylýar.

habarlar (5)
04.Sundial
Reňk kody 028-59-26
Açyk sary bilen deňeşdirilende, Sundial ýere we tebigata has ýakyn we ýönekeýlik we asudalyk aýratynlyklaryna eýe bolan gara reňk ulgamyny goşýar.

habarlar (6)

05.Werdigris
Reňk kody 092-38-21
* Gök bilen ýaşyl arasynda Verdigris düşnüksiz janly we retro, Koloro bolsa geljekde mis-ýaşyllygyň janly we oňyn reňkde ösjekdigini görkezýär.
* WGSN, moda täsirleriniň giň toparyna eýe bolup, dünýädäki 7000-den gowrak marka tendensiýa bilen baglanyşykly hyzmatlary hödürleýär, sarp ediji we bazar düşünjelerini, moda, gözellik, öý, sarp ediş elektronikasy, awtoulag, azyk we içgi we ş.m.
* “Coloro” reňk çözgütleri boýunça dünýäde öňdebaryjy bolup, baý reňk tejribesi we geljekki reňk innowasiýa tehnologiýasy bilen, markalary we üpjünçilik zynjyrlaryny sarp edijiniň düşünjesinden, döredijilik dizaýnyndan, gözleginden we önümçiliginden, bazary yzarlamakdan başlap satuwdan soňky reňk çözgütleri bilen üpjün edýär. .


Iş wagty: Apr-02-2022