Tencel mata näme?Aýratynlyklary näme?

habarlar (1)

Tencel adam tarapyndan öndürilen mata, çig mal hökmünde tebigy sellýuloza materialy, sintetiki süýümi dargatmak üçin emeli usullar arkaly çig mal tebigy, tehniki serişdeler emeli, ortasynda beýleki himiki maddalar ýok, atlandyryp bolar tebigy emeli regeneratiw süýüm, şonuň üçin beýleki himiki serişdeleri öndürmeýär we galyndylardan soň gaýtadan ulanylyp bilner, bu howpsuz we hapalanmaz mata.“Tencel” ýüpek matanyň ýumşaklygy we ýalpyldawuklygy, şeýle hem pagtanyň geçirijiligi bar.Köplenç tomus futbolkalaryny we kardiganlary ýasamak üçin ulanylýar.Her dürli artykmaçlyklar tencel matalarynyň bazarda möhüm orny eýelemegine sebäp bolýar.
Bu gün tencel matanyň we ýuwmagyň ätiýaçlyklarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri bilen tanyşdyrarys.

Tencel matanyň artykmaçlyklary:
1. Tencel matasy diňe bir güýçli çyglylygy siňdirmek bilen çäklenmän, adaty süýümleriň ýok güýjüne hem eýe.Tencel matanyň berkligi häzirki wagtda poliester bilen meňzeýär.
2. Tencel gowy durnuklylyga eýe we ýuwlandan soň gysmak aňsat däl.
3. Tencel matalary duýýar we ýalpyldawuk gowy, ýalpyldawuk pagtadan has gowudyr.
4. Tencel hakyky ýüpegiň tekiz we owadan aýratynlyklaryna eýedir
5. Howanyň geçirijiligi we çyglylygyň siňdirilmegi tencel matalarynyň esasy aýratynlyklarydyr.

Tencel matanyň kemçilikleri:
1. Temperatura has duýgur, yssy we çygly howada tencel gaty bolýar.
2. Freygy-ýygydan sürtülme döwülmegine sebäp bolar, şonuň üçin gündelik eşikde sürtülmeden gaça durmaly.
3. Arassa pagta mata garanyňda has gymmat.
Tencel mata ýuwmagyň çäreleri:
1.Tencel matasy kislota we aşgar çydamly däl, ýuwulanda bitarap ýuwujy serişdäni ulanmak maslahat berilýär.
2. hinguwlandan soň egrelmäň, göni kölege asyň.
3. Matanyň deformasiýasyna sebäp bolýan güne göni izolýasiýa etmäň.


Iş wagty: 25-2022-nji aprel